Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2555
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.2 No.3
September – December 2012

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 15 ฉบับ

1 การใช้แสงซินโครตรอนศึกษาของเหลว ด้วยเทคนิคโฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี
ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช


2 สเตรปโตคอคคัส อะกาแลคเทีย แบคทีเรียก่อโรคในคน โคนม และปลา
อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ

3 สหกิจศึกษากับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไทย
พาทิศ คงโสมา

4 การพัฒนารูปแบบความเป็นครูของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี

5 การริเริ่มกำหนดงบประมาณรายจ่ายเทศบาลของฝ่ายสภาเทศบาล ศึกษากรณีเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี
สมชาย โคตรพัฒน์, รศ.นาวาอากาศตรีนิติ ผดุงชัย และ รศ.ไฉไล ศักดิวรพงศ์

6 ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในกับประสิทธิภาพการสอน ของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครพนมเขต 2
เรืองกิตติ์ วะชุม, รศ.ดร. จำนง วงษ์ชาชม และ ดร. วนิดา หงษ์มณีรัตน์

7 การพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีสำหรับโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ในจังหวัดเครือข่ายของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9
วิชุดา โชคภูเขียว, รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง, ผศ.ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ และ ดร.สมพร หวานเสร็จ

8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนผังความคิดกับแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
วิลัยลักษณ์ จันทะขิน, ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี และ ดร.มนตรี อนันตรักษ์

9 มลพิษทางอากาศ ที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานบริเวณลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
พชรภณ วีระกิจพานิช, รศ. ปภัสสร ผลเพิ่ม และ ดร.พัชนี จันทร์น้อย

10 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ถิ่นนี้ศรีสงคราม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ชญาณ์พัชร ทีสุกะ, ดร.มนตรี อนันตรักษ์ และ รศ.ดร.ประสาท อิศรปรีดา

11 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนกับพฤติกรรมการสอนของครู ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
ณิกร กรีโส, ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ รศ.อนันต์ ปานศุภวัชร

12 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการทำน้ำสมุนไพร
ณัฐพล อัมรัตน์, ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี และ ดร.มนตรี อนันตรักษ์

13 การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านดงบาก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
วิจิตรา บัณฑิต, รศ.ดร.ฉลองรัฐ อินทรีย์

14 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD กับการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4MAT)
ประพันธ์ บุญพิมพ์, ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี และ ดร.สุเทพ ทองประดิษฐ์

15 การเปรียบเทียบความรู้และทักษะการปฏิบัติ เรื่อง การเย็บของใช้ด้วยมือ ระหว่างการเรียนรู้แบบโครงงานกับการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ดิราณี สุพันธมาตย์, ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี และ ดร.มนตรี อนันตรักษ์