Category Archive: ไม่มีหมวดหมู่

ม.ค. 23

(No title)

ธ.ค. 15

(No title)

ธ.ค. 24

3

ต.ค. 26

(No title)

ต.ค. 26

(No title)

human

มิ.ย. 05

(No title)

ม.ค. 06

(No title)

พ.ค. 01

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

เม.ย. 22

ข่าวดี!! วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม อยู่ในฐานข้อมูล Thailand Citation Index (TCI) แล้ว

ก.พ. 28

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงาน สำนักวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม และกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Continue reading »