กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ (Advising Editor)

ศ.ดร. กุลธิดา  ท้วมสุข  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์  มหาวิทยาลัยหอการค้า
รศ.ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธิ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร.ทวีศิลป์   สืบวัฒนะ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รศ.ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รศ.ดร.ศุภมิตร  ปิติพัฒน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ปรมะ  แขวงเมือง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรณาธิการ (Editor)

รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร  มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Editorial Assistant)

ผศ.ดร.ปุณณฑรีย์    เจียวิริยบุญญา  มหาวิทยาลัยนครพนม
ผศ.ดร.นาฎยาพร  บุญเรือง   มหาวิทยาลัยนครพนม
ดร.พรหมภัสสร  ชุณหบุญญทิพย์  มหาวิทยาลัยนครพนม

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รศ.ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ปรมะ              แขวงเมือง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายจัดการ (Management)

นางสุภาวดี สุตะโคตร  
นางสาวสุวภัทร กีกาศ  
นางศศิวิมล อรรคศรีวร  

ฝ่ายศิลปกรรม (Art)

อาจารย์วัชระ สุตะโคตร  

ฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์ (Website Administrator)

นายวุฒิภัทร พงษ์เพชร  
นายอภิชาติ จำปา