ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยนครพนม
         มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่122 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2548 จึงมีผลให้มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยนครพนม”ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมาตรา4 แห่งพระราชบัญญัตินั้นให้รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม, วิทยาลัยเทคนิคนครพนม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม, วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม, วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
          มหาวิทยาลัยนครพนมดำเนินภารกิจภายใต้ภารกิจเดิมของสถานศึกษาที่นำมาหลอมรวม จัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หลักสูตรปริญญา ภายใต้ภาระกิจการหลอมรวมสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมที่จัดตั้งสถาบันขึ้นมาใหม่....
 
 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม
1.แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ.2556-2559
2.แผนภาพความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระดับชาติ และการถ่ายทอดนโยบายสภามหาวิทยาลัยนครพนมสู่กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255-2559
          - ระดับอุดมศึกษา
          - ระดับอาชีวศึกษา
3.แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
4.แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

   
 ปรัชญา

         พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม สัมพันธ์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

   
 วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
Nakhon Phanom University is a leading university in the Greater Mekong Sub-Region (GMS)

   
 เอกลักษณ์
เสริมสร้างความรู้ สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
   
 อัตลักษณ์

ระดับอุดมศึกษา
  1.มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (Competency)
  2.มีความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Communication)  
  3.เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคม อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Cultural Understanding)

ระดับอาชีวศึกษา
    ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม

   
 พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม และมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
พันธกิจที่ 2 : วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
พันธกิจที่ 4 : ทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

   
 เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีความรอบรู้ มีความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
2. เป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ประเทศ และ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. เป็นแหล่งทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

   
ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ตราสัญลักษณ์

1 วงรีรูปหยดนํ้า สื่อความหมายถึง หยดนํ้าหนึ่งหยดที่หลอมรวมกันเป็นแม่นํ้าแห่งการศึกษาเปรียบประดุจการรวมสถานศึกษา มาเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยสีนํ้าตาลเป็นสีประจำจังหวัด และ สีเหลืองทองเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย
2 องค์พระธาตุพนมอยู่บนดอกบัว สื่อความหมายถึง การเคารพสักการะองค์พระธาตุพนมอันเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครพนมและเป็นตัวแทนของ คุณธรรมที่หลอมรวมใจของบุคคลทุกทุกหมู่เหล่าเข้าไว้ด้วยกัน
3 ซุ้มประตูสู่ทิศ สื่อความหมายถึง ประตูแห่งการศึกษาทั้งสี่ทิศที่เปิดโอกาสบุคคลเข้ามาแสวงหาองค์ความรู้
4. คลื่นนํ้าสีฟ้าจำนวนสามเส้น สื่อความหมายถึง แม่นํ้าโขงซึ่งเป็นแม่นํ้านานาชาติที่ไหล อย่างต่อเนื่องเปรียบประดุจการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลทุกชนชาติ
5. ลายดอกบัวเจ็ดดอก สื่อความหมายถึง ลายประจำพระธาตุพนมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมและจำนวนเจ็ดดอกนั้นเทียบเท่ากับสถานศึกษาทั้งเจ็ดแห่งที่หลอมรวม เป็นมหาวิทยาลัยนครพนม
6. รวงข้าวสีเหลืองทอง สื่อความหมายถึง ความเจริญเติบโตและการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิด ความสามัคคี เพื่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติงานในนาม มหาวิทยาลัยนครพนม
7. ฐานสิงห์ สื่อความหมายถึง ความมั่นคงและยั่งยืนของมหาวิทยาลัยนครพนม

ตราสัญลักษณ์ขนาดมาตรฐาน กว้าง 3.5 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร

Download ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม    

Download พระราชกฤษฎีกา กำหนดตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2550

   
 สีประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
สีเหลืองทอง
   
 ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
ดอกกันเกรา

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคคลากร

Link NPU

สมัครเรียนออนไลน์
ชุมนุมออนไลน์ ชาว ม.นครพนม
ระบบบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
รายงานประวัติการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย์ร่างกาย
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
ฐานข้อมูลบุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ม.นครพนม
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
npu mail
ทุนการศึกษา สำหรับบุคลากร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกำหนดสมรรถนะ สำหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด ม.นครพนม
คลีนิกวิชาการ
NPU Network Group
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สหกิจศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข่าวสาร
     
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  โทรสาร 0-4253-2479
E-mail: pr_npu@npu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม javascript hit counter
คลิกเพื่อส่งข้อความ คลิกเพื่อส่งข้อความ