สรรหาอธิการบดี
*** No Banner ***
 

 

 

     
  ยังไม่มีข่าว  
   
16 ก.ย.60 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง กำหนดการลงมติการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
   
18 ส.ค. 60 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 8/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการ
กลั่นกรองเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
   

2 ส.ค.60 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นครพนม ฉบับที่ 7/2560 เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการ
สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

   
2 ส.ค.60ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นครพนม ฉบับที่ 6/2560 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการ เสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (แก้ไข)
   
25 ก.ค. 60 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ 5/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
   
8 ก.ค. 60 ประกาศคณกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ 4/2560 เรื่อง ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยนครพนม
   
ปฏิทินการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
   


13 พ.ค. 60 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาธิการบดี ม.นครพนม
 
   
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

   
ใบสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม
   
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อ
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
   
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นครพนม
   
แบบเสนอชื่อ สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
   
แบบเสนอชื่อ สำหรับส่วนราชการและองค์กรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ
   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2557
   
 
 

:: ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสาร โดย...งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ::