การเข้ารับการฝึกซ้อมและการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม

รายละเอียด >> ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การเข้ารับการฝึกซ้อมและการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564

แบบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สามารถกรอกคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ในกรณี
1. ต้องการให้ขานยศในการขานรายนาม เช่น ว่าที่ร้อยตรี , ร้อยตรี เป็นต้น
2. ต้องการขอเลื่อนการเข้ารับปริญญาบัตรไปเป็นปีถัดไป (เลื่อนได้ 1 ปีเท่านั้น)
3. บัณฑิตพิเศษที่ต้องการนั่งรถเข็นเข้ารับ ฯ
4. กรณีที่บวชหลังสำเร็จการศึกษา และต้องการเข้ารับในสมณะพระสงฆ์ ขอให้ดำเนินการกรอกคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมแนบหลักฐาน
ยื่นที่งานทะเบียนคณะ/วิทยาลัยที่สังกัด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
Download >> แบบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
** หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคณะ หรือหรือ แจ้ง InBox มาที่เพจ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ในวัน-เวลา ราชการ)**

สาธิตการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

สาธิตการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม (ซ้อมวง)
ขั้นที่ 1 : สาธิตการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ขั้นที่ 2 : สาธิตการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ขั้นที่ 3 : สาธิตการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ขั้นที่ 4 : สาธิตการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ขั้นที่ 5 : สาธิตการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม