การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 สำหรับบัณฑิตและผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกซ้อมบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2565 ขอให้ตรวจและส่งผลตรวจ Self ATK จำนวน 2 ครั้ง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในเวลา 08.30 - 20.00 น.
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในเวลา 08.30 - 12.00 น.
ที่ http://202.29.55.101/informcovid/

การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ ภายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2565 ขอให้ตรวจและส่งผลตรวจ Self ATK จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในเวลา 08.30 - 12.00 น ที่ http://202.29.55.101/informcovid/

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การเข้ารับการฝึกซ้อม และการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2565
การจองภาพถ่ายบัณฑิต (ภาพเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ และภาพถ่ายรวมบัณฑิตแยกตามคณะ/วิทยาลัย)

ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

สำหรับบัณฑิตปีการศึกษา 2566 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2565 (สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2566 - 10 ตุลาคม 2566) เนื่องจากบัณฑิตได้ยื่นเรื่องรับเงินค่าประกันของเสียหายจำนวน 1,000 บาทคืนแล้ว จึงขอให้ดำเนินการชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยกรณีประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ชำระ 1,000 บาท และกรณีไม่ประสงคเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ชำระ 500 บาท (ได้รับปริญญาบัตรพร้อมปก) ตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของหารศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง กำหนดวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2563
แบบคำร้องขอแต่งกายตามเพศสภาพเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
แบบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

NPU CHANNAL

     

 

แผนที่การเดินทาง