พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม
           
 
................................................................

สารแสดงความยินดี

...............................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์
    สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต
      กำหนดการฝึกซ้อม
...............................................................
      แนวทางปฏิบัติการฝึกซ้อม
      และเข้ารับพระราชทาน
      ปริญญาบัตร

...............................................................
      กำหนดการถ่ายภาพหมู่
...............................................................
      ระเบียบการแต่งกาย
...............................................................
      จองชุดครุย/พิมพ์ใบจอง
...............................................................
      แผนที่/เส้นทาง
...............................................................
ประมวลภาพพิธีฯ
      ข่าวในพระราชสำนัก (ย้อนหลัง)
...............................................................
      วีดีทัศน์ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
      และรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
      พระธาตุพนม

...............................................................
      ภาพพิธีฯ วันซ้อมใหญ่
...............................................................
      ภาพพิธีฯ วันรับจริง
...............................................................
 
 
 
สำหรับบัณฑิต
 
สำหรับคณะกรรมการ


 
 

กำหนดการฝึกซ้อมฯ

วันเสาร์ ที่ 9  ธันวาคม 2560
เวลา 08.00-16.00 น.        บัณฑิตรายงานตัว และฝึกซ้อมย่อย ณ คณะ/วิทยาลัยที่กำหนด

วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2560
เวลา 08.00-12.00 น.        บัณฑิตรายงานตัว และฝึกซ้อมย่อย ณ คณะ/วิทยาลัยที่กำหนด
เวลา 13.00-16.00 น.        บัณฑิตรายงานตัว และฝึกซ้อมรวม ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

วันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2560
เวลา 06.00-10.00 น.        บัณฑิตรายงานตัว และถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ณ สนามฟุตบอล คณะเกษตรและเทคโนโลยี
เวลา 13.30-16.00 น.        ฝึกซ้อมใหญ่ ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560  บัณฑิตพัก 1 วัน ก่อนรับจริง

วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559

 

สถานที่ฝึกซ้อมย่อยของแต่ละคณะ/วิทยาลัย

บัณฑิตคณะ / วิทยาลัย

สถานที่ฝึกซ้อมย่อย

 คณะครุศาสตร์
 วิทยาลัยการบินนานาชาติ

 อาคารโรงยิม คณะครุศาสตร์

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ห้องประชุมรวม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 วิทยาลัยธาตุพนม

 อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ ชั้น 1 (อาคาร 7)   คณะเกษตรและเทคโนโลยี

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

..............................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
       
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  โทรสาร 0-4253-2479
เผยแพร่ข้อมูลโดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
website hit counter