NPU CHANNEL : NPU SPECIAL

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU SPECIAL
  • สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ด้วยความเพียรที่ภาคภูมิ : อาจารย์ศักดา ตั้งตระกูล

สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ด้วยความเพียรที่ภาคภูมิ : อาจารย์ศักดา ตั้งตระกูล

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2023-09-20 17:16:03 86

วีดีโอเชิดชูเกียรติ"ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม" ประจำปี 2566 นายศักดา ตั้งตระกูล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 19 พฤศจิกายน 2505 ภูมิลำเนา จังหวัดนครพนม วันบรรจุ วันที่ 23 พฤษภาคม 2528 วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (วิทยาเขตเทเวศร์) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) รวมอายุราชการ 38 ปี


VIDEO


HOT LINK