คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้รู้จักแสวงหาและคัดกรองความรู้ใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้องถิ่นและสังคมโลกเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “นำสมัย คิดต่าง สรรค์สร้างสังคม”

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเคมี
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาฟิสิกส์
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาชีววิทยา
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) : สาขาวิชาฟิสิกส์
6. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) : สาขาวิชาชีววิทยา

Go to website

Phone : 0 4250 3776

Fax :

Email :

Social:

Map

HOT LINK