สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของสถาบัน ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ตลอดจนผู้ใช้บริการทุกประเภท นับตั้งแต่คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อการพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยนครพนม 

ปัจจุบันได้แบ่งงานออกเป็น 4 กอง ดังนี้
1. กองกลาง
   แบ่งส่วนงานภายในกอง ดังนี้ 1. งานธุรการและสารบรรณ  2. งานสื่อสารองค์กร 3. งานเลขานุการผู้บริหาร 4. งานประชุมและพิธีการ 5. งานอาคารและยานพาหนะ 6. งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 7. งานเทคโนโลยีดิจิทัล 8. งานการเจ้าหน้าที่  และ 9. งานนิติการ

2. กองนโยบายและแผน 
    แบ่งส่วนงานภายในกอง ดังนี้ 1. งานธุรการ 2. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 3. งานการเงินและบัญชี 4. งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 5. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และ 6. งานพัสดุ

3. กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
    แบ่งส่วนงานภายในกอง ดังนี้ 1. งานอำนวยการ 2. งานหลักสูตรและการศึกษา 3. งานทะเบียนและประมวลผล 4. งานวิชาศึกษาทั่วไป 5. 
งานรับเข้าและแนะแนวนักศึกษา 6. งานศูนย์ทดสอบ สทศ./งานสหกิจศึกษา และ 7. งานวิเทศสัมพันธ์

4. กองพัฒนานักศึกษา 
    แบ่งส่วนงานภายในกอง ดังนี้ 1. งานธุรการ 2. งานทุนการศึกษา 3. งานวินัยและหอพัก 4. งานกิจกรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ 5. งานกีฬาและนันทนาการ

ที่อยู่
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

Go to website

Phone : 0 42532 477-8

Fax : 0 4253 2479

Social:

Map

HOT LINK