งานวิชาศึกษาทั่วไป

งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

Go to website

Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 401, 1096

Fax : 0 4253 2479

Email :

Social:

Map

HOT LINK