วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ

  • Home
  • หน่วยงาน
  • วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ

วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ มีหน้าที่จัดการศึกษา ดำเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านการบินและอวกาศ มุ่งเน้นผลิตนักบินและบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินครบวงจร โดยวิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ (เดิมชื่อ วิทยาลัยการบินนานาชาติ) ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (Approved Training Organization : ATO) จากกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เมื่อ 15 ตุลาคม 2550

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1. สาขาวิชาช่างอากาศยาน

หลักสูตรปริญญาตรี
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : สาขาวิชาการจัดการการบิน

หลักสูตรระยะสั้น ได้แก่  
1. Commercial Pilot License (Aero plane) หรือ หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี 
2. Private Pilot License – Aero plane หรือ หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล
3. Instrument Rating หรือ หลักสูตรเพิ่มศักดิ์การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน
4. Multi – engine Rating หรือ หลักสูตรเพิ่มศักดิ์การบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์
5. Fight Instructor Rating หรือ หลักสูตรครูการบินGo to website

Phone : 0 4253 1575, 0 4253 1577, 06 1938 9888

Fax : 0 4253 1574

Email : iac@npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK