คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลิตนักเรียน นักศึกษา ทางด้านวิชาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ให้สามารถผลิตงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ ในท้องถิ่นสู่ชุมชน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
7. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
8. สาขาวิชาการบัญชี
9. สาขาวิชาการตลาด
10. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
11. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12. สาขาวิชาการโรงแรม
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
4. สาขาวิชาไฟฟ้า
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
7. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
8. สาขาวิชาการบัญชี
9. สาขาวิชาการตลาด
10. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
11. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12. สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง
1. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ
2. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

5. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
6. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
7. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาหุ่นยนต์อัจฉริยะ

หลักสูตรปริญญาโท
1. อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (อส.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (อส.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่อยู่
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
214 หมู่ 12 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
Go to website

Phone : 0 4250 3777

Fax : 0 4250 3777

Email :

Social:

Map

HOT LINK