วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มุ่งผลิตบัณฑิตด้านพยาบาลให้มีคุณลักษณะสำคัญในด้าน พัฒนาตน ตื่นรู้ เป็นผู้รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ ผลิตงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นานาชาติ และบริการวิชาการสู่ การรับใช้สังคม ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ชุมชนมหาวิทยาลัยและสร้างองค์กรคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานและมีธรรมมาภิบาล

ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน ดังนี้
1. หลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2. หลักสูตรประกาศนียบัตร (1ปี) ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


Go to website

Phone : 0 4251 2196 , 0 4251 4471 , 0 4251 4472

Fax : 0 4251 2184

Email : bcnn@npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK