คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • Home
  • หน่วยงาน
  • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายมุ่งเน้นให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และอนุภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งสิ่งสำคัญ คือ การผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน และระดับประเทศต่อไป
ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน ดังนี้
หลักสูตรปริญญาตรี
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ
2. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
4. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการกีฬา
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย

หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอน
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ
2. บัญชีบัณฑิต (บช.บ)
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปริญญาโท

1. บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรมดิจิทัล


หลักสูตรปริญญาเอก

1. บัญชีดุษฎีบัณฑิต (บช.ด.)

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ..) สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด

Go to website

Phone : 0 4258 7288, 080-181-8883

Fax : 0 4258 7289

Email :

Social:

Map

HOT LINK