รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วพบ.นครพนม จัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2566 (International Day Of Peace)

วพบ.นครพนม จัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2566 (International Day Of Peace)

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2023-09-21 12:14:52 4,577

วันที่ 21 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มอบหมายให้อาจารย์ณัฐธยาวดี สารบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา นำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

โดยมีรูปแบบกิจกรรมตามที่มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลประเทศไทยได้กำหนดไว้ อาทิ กิจกรรมเคารพธงชาติ กิจกรรมกล่าวความเป็นมาของวันสันติภาพสากลการอ่านสารสันติภาพของประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย สารสันติภาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สารสันติภาพของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (ภาษาอังกฤษ) สารสันติภาพของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (ภาษาไทย) โดยตัวแทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และการยืนสงบนิ่ง 1 นาที หลังการเคารพธงชาติ เพื่อส่งแรงอธิษฐานให้เกิดสันติภาพในครอบครัว สังคม ประเทศชาติและโลก 

ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสันติภาพสากลปี 2566 โดยองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล (International Day Of Peace) เพื่อให้ทุกคนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรงทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ Action for Peace : Our Ambition for the #GlobalGoals (การดำเนินการเพื่อสันติภาพ ความมุ่งหวังเพื่อ #เป้าหมายระดับโลก) เป็นการเรียกร้องให้ดำเนินการเพื่อตระหนักถึงความรับผิดชอบทั้งระดับบุคคล ชุมชน หน่วยงาน องค์กร และระดับประเทศและโลกที่เป็นส่วนร่วมในการส่งเสริมสันติภาพ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs หรือ Sustainable Development of Goals) และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพสำหรับมนุษย์ทุกๆ คน  ซึ่งมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศดำเนินกิจกรรมในวันสันติภาพสากล ปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อรณรงค์ให้เกิดการตระหนักรู้และการมีส่วนรามในการร่วมกันสร้างและส่งเสริมสันติภาพ 2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความปรองดอง สมัครสมานสามัคคี และความสงบสุขเริ่มต้นจากระดับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน สถานศึกษา ไปสู่สังคม ประเทศชาติ และโลก 3. เพื่อสร้างพลังเชิงบวกและสร้างสรรค์ที่ให้ความสำคัญกับสันติภาพให้เกิดขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน 4. เพื่อรำ ลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานให้เกิดสันติภาพและความปรองดองให้เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก 

HOT LINK