รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม เตรียมจัดตั้งสถาบันผู้สูงอายุ สอดรับการดูแลผู้สูงวัยในพื้นที่

ม.นครพนม เตรียมจัดตั้งสถาบันผู้สูงอายุ สอดรับการดูแลผู้สูงวัยในพื้นที่

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-05-25 20:24:58 390

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยนครพนม ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้ง “โครงการจัดตั้งสถาบันผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยนครพนม” โดยมี นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน ณ ห้องพนมพัฒน์ ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ทั้งนี้ มี ผศ.ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ พร้อมด้วย อาจารย์อรุณรัตน์ อุทัยแสง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม และ นายณรงค์ชัย บุรชาติ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม ซึ่งเป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ จากกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมพูดคุยหารือแนวทางการจัดตั้ง “โครงการจัดตั้งสถาบันผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยนครพนม” โดยเบื้องต้นได้พูดคุยถึงการจัดหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรเพื่อชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ, การออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ, การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อดูแลผู้สูงอายุ และ การจัดหลักสูตรอบรมทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

โดยการดำเนินงานจะร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาจังหวัด, สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และ หน่วยบริการด้านสุขภาพในพื้นที่

โครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นแผนดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนม ที่จะให้บริการด้านสุขภาพประชาชนรวมถึงผู้สูงอายุในพื้นที่แบบครบวงจร ถือเป็นการสนับสนุนภารกิจทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย และจังหวัด เพื่อตอบโจทย์การให้บริการกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งโครงการจัดตั้งสถาบันผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยนครพนม จะถูกออกแบบให้มีบริการครบทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ ด้านการท่องเที่ยว และด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ จะได้มีการพูดคุยหารือเพิ่มเติมกับอีกหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมจะนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2566 นี้ด้วย เพื่อวางแผนแนวทางดำเนินงานในลำดับต่อไป

ภาพ/ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

HOT LINK