รอบรั้วกันเกรา

เลือกตั้งนายกฯ องค์การนักศึกษา - สภานักศึกษา ม.นครพนม

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-05-23 13:26:53 264

ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งมอบงานองค์การนักศึกษา-สภานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2566 โดยมีตัวแทนนักศึกษา ประกอบด้วย นายกสโมสรนักศึกษา รองนายกสโมสรนักศึกษา อุปนายกสโมสรนักศึกษา ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย ในสังกัดของมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท ที่ปรึกษาสภานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ให้คำแนะนำการจัดทำกิจกรรมตลอดโครงการ ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนานักศึกษา ณ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ในครั้งนี้ นักศึกษาแต่ละคณะ/วิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการทำแผนโครงการ กิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษาในบริบทพื้นที่ของมหาวิทยาลัยร่วมกัน โดยนำเอาปัญหาที่นักศึกษาที่พบเจอในแต่ละพื้นที่หารือแนวทางวิธีการแก้ไข และส่งเสริมสวัสดิการนักศึกษาในอนาคต อาทิเช่น การใช้สถานที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ การจัดทำกิจกรรมตามปฏิทินนักศึกษา โดยมุ่งให้เกิดความรัก ความสามัคคีและการสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมทั้งนักศึกษาได้นำเสนอภาพการพัฒนาองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ต่ออาจารย์สมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อนำไปบรรจุในแผนการทำงานขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมใน ปี 2566

ทั้งนี้ ท้ายกิจกรรม ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม และประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงานด้านนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมในปี 2566 ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์ นิวงษา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566 และนายณัฐพงษ์ นะคะจัด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพ/ข่าว : อรปวีณ์ ตั้งตระกูล

ภาพ : องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK