มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโครงการอบรมหลักสูตร"เทคนิคการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT และ Canas เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร " รุ่นที่ 2 (ออนไลน์)

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย