ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2567

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย