มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"เทคนิคการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องอย่างครบวงจร" รุ่นที่ 1

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย