ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2567

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย