สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ เรื่องข้อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณากลั่นกรองการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย