ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย