ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี (ระบบปกติ) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และ (ค.บ.) 5 ปี ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย