มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5"นวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบองค์รวม:การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่สู่ความปกติที่เปลี่ยนไป"

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย