สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร"เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมายไทยและมาตรฐานยุโรป รุ่นที่ 3:ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปรับใช้กฏหมายและแนวทางแก้ไข

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย