มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมและแข่งทักษะวิชาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 2

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย