มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษโครงการเส้นทางอาชีวสู่รั้วสงขลานครินทร์ TCAS รอบที่ 1/1

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย