สรุปราคาประมาณค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาและซ่อมแซมอาคารคณะวิทยาศาสตร์