ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาและซ่อมแซมอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม