ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า