ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางเพื่อเข้าสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม (เพิ่มเติม)