ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานราชการ