ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป