สถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออกแห่งสุวรรณภูมิขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1