องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์