สถาบันฝึกอบรมโยธาไทยเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าK"