สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครหลักสูตรการอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 56