มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2564