ศาลากลางจังหวัดนครพนมการรับสมัครบุคคลหน่วยงานและโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น"ค่าของแผ่นดิน"