ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ U Power Digital idea Challenge Season 5