ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)