ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย