สำนักงาน กสทช.เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ลงในวารสรวิชาการ กสทช.