ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนครพนม และเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม