ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)