ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจำปีการศึกษา 2561

ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน