วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
  - ครื่องกล (ยานยนต์)
  - เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  - โลหะการ (การเชื่อมโลหะ)
  - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟฟ้ากำลัง)
  - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์)
  - การก่อสร้าง
  - การก่อสร้าง (สถาปัตยกรรม)
  - พาณิชยการ
  - บริหารงานคหกรรม (ธุรกิจคหกรรม)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม
  - เกษตรศาสตร์

วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า
  - เครื่องกล (ยานยนต)์
  - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟฟ้ากำลัง)
  - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์)
  - พณิชยการ (การบัญชี)
  - พณิชยการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
  - เครื่องกล (ยานยนต์)
  - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟฟ้ากำลัง)
  - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์)
  - พณิชยการ (การบัญชี)
  - พณิชยการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
  - เครื่องกล (เทคนิคยานยนต์)
  - เทคนิคการผลิต (เครื่องมือกล)
  - เทคนิคโลหะ (เทคนิคการเชื่อมโลหะ)
  - ไฟฟ้ากำลัง (ติดตั้งไฟฟ้า)
  - อิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)
  - อิเล็กทรอนิกส์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - การบัญชี
  - การตลาด
  - การเลขานุการ
  - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  - การก่อสร้าง
  - เทคนิคสถาปัตยกรรม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม
  - เกษตรศาสตร์
  - พืชศาสตร์
  - สัตวศาสตร์
  - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  - อุตสาหกรรมเกษตร
  - ช่างกลเกษตร
  - เทคโนโลยีภูมิทัศน์

วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า
  - เครื่องกล (เทคนิคยานยนต์)
  - ไฟฟ้ากำลัง (ติดตั้งไฟฟ้า)
  - พณิชยการ (การบัญชี)
  - พณิชยการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
  - เครื่องกล (เทคนิคยานยนต์)
  - ไฟฟ้ากำลัง (ติดตั้งไฟฟ้า)
  -อิเล็กทรอนิกส์ (อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม)
  - การบัญชี
  - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ระบบปกติ

ปริญญาตรี 4 ปี
  - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  - เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  - เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระบบปกติ
ปริญญาตรี 4 ปี
 - รัฐประศาสนศาสตร์
 - ภาษาอังกฤษธุรกิจ
- การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี 5 ปี (ค.บ.)
  - การศึกษาปฐมวัย
  - วิทยาศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ระบบพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)
  - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
  - การจัดการ
  - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  - การบัญชี
  - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  - นิเทศศาสตร์
  - การจัดการกีฬา
  - การจัดการตลาด
  - เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
ปริญญาตรี 4 ปี
  - พยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ปริญญาตรี 4 ปี
 - การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม
ปริญญาตรี 4 ปี
  - พืชศาสตร์
  - สัตวศาสตร์
  - การประมง
  - ส่งเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
  - เทคโนโลยีอาหาร

           
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  - พัฒนาชุมชน
  - การศึกษาปฐมวัย
  - เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
ระบบพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)
  - พัฒนาชุมชน
  - การศึกษาปฐมวัย

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)
  - การบัญชี
  - การจัดการ
  - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
  - เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ระบบพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)
  - เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม
  - พืชศาสตร์
  - สัตวศาสตร์
  - ประมง
  - ส่งเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

ระบบพิเศษ(เสาร์ - อาทิตย์)
  - การประมง

 


 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  - การบริหารการศึกษา
- หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้
  

           
 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  - นักบินพาณิชย์ตรี

 

 

   
มหาวิทยาลัยนครพนม " มหาวิทยาลัยใกล้บ้าน ที่ได้มาตรฐานสากล"

330 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4251 3729 , 0 4251 2511 โทรสาร 0 4251 3613
Website : http://www.npu.ac.th   E-mail : npumail@npu.ac.th