ประเภทบทความ

เนื้อหาบทความในประเด็น :

กลุ่มที่ 1 : มนุษยศาสตร์

 • ภาษาศาสตร์
 • อักษรศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์
 • ปรัชญา
 • ศาสนา
 • วัฒนธรรม
 • พิธีกรรม
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ชาติพันธุ์ศึกษา
 • บรรณารักษศาสตร์
 • การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย หรือ การแพทย์ทางเลือก
 • คติชนวิทยา

กลุ่มที่ 2 : สังคมศาสตร์

 • สังคมศาสตร์
 • พัฒนาสังคม
 • รัฐศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • โบราณคดี
 • สังคมวิทยา
 • มานุษยวิทยา
 • นิติศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์
 • ชายแดนศึกษา
 • ประชากรศึกษา
 • สิ่งแวดล้อมศึกษา

กลุ่มที่ 3 : การศึกษา

 • หลักสูตรและการสอน
 • การพัฒนาหลักสูตร
 • บริหารการศึกษา
 • จิตวิทยา
 • สาขาที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่ 4 : การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และ พื้นที่มรดกโลก

 • การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
 • พื้นที่ทางวัฒนธรรม
 • แผนที่ทางวัฒนธรรม
 • แหล่งมรดกโลกในประเทศไทย
 • ล้านช้างศึกษา
 • ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา
 • ไทยคดีศึกษา
 • การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กลุ่มที่ 5 : กลุ่มศิลปกรรม

 • ศิลปกรรม
 • ศิลปะศึกษา
 • ดนตรีวิทยา
 • ดนตรีศึกษา
 • ดนตรีชาติพันธุ์
 • นาฏศิลป์
 • สถาปัตยกรรม